Ανακοινώσεις ΠΕΣΑΠ


Υπηρεσίες


 

Πιτσιλιά , ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

( ΠΕΣΑΠ )

Άρθρο 1. Επωνυμία – Σφραγίδα

Α) Ιδρύεται Σωματείο Συνδέσμων Αποδήμων με την επωνυμία Περιφερειακή ΄ΕνωσΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣη Συνδέσμων Αποδήμων Πιτσιλιάς Π.Ε.Σ.Α.Π., που θα αναφέρεται παρακάτω σαν Ένωση.

Β. Η Σφραγίδα της Ένωσης θα είναι κυκλική με τις λέξεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ γραμμένες στην περιφέρεια, με παράσταση στη μέση και το έτος ίδρυσης της Ένωσης.

΄Αρθρο 2. Έδρα και Γραφεία

΄Εδρα της ΄Ενωσης θα είναι η Πιτσιλιά. Η Διεύθυνση των γραφείων της ΄Ενωσης θα ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Άρθρο 3. Σκοποί

Οι σκοποί της ΄Ενωσης είναι:

Α. Ο συντονισμός και η ενίσχυση με κάθε νόμιμο τρόπο των ενεργειών και δραστηριοτήτων των διαφόρων Συνδέσμων Αποδήμων Πιτσιλιάς.

Β. Η ανάπτυξη έμπρακτου ενδιαφέροντος ανάμεσα στα διάφορα δημόσια και ιδιωτικά σώματα και αρχές για τα θέματα που απασχολούν τους Συνδέσμους Αποδήμων Πιτσιλιάς με απώτερο σκοπό την προαγωγή των σχετικών προβλημάτων για επίλυση.

Γ. Η ανάπτυξη συλλογικής δράσης για την προστασία και ανάπτυξη της περιοχής Πιτσιλιάς καθώς και την καταπολέμηση της αστυφιλίας.

Δ. Η καταβολή συλλογικής προσπάθειας για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, της Λαϊκής Αρχιτεκτονικής της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Πιτσιλιάς και της παραπέρα ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την επιβίωση της Λαϊκής μας παράδοσης διοχετευμένες προς δημιουργικές, πνευματικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές κατευθύνσεις.

Ε. Η δημιουργία στενής συνεργασίας και δεσμών ανάμεσα στους αποδήμους των διαφόρων κοινοτήτων της Πιτσιλιάς που διαμένουν σε άλλες περιοχές της Κύπρου και εκείνους που διαμένουν στο εξωτερικό καθώς και με τις ομοσπονδίες συνδέσμων αποδήμων επαρχιών Λεμεσού και Λευκωσίας και την συνομοσπονδία συνδέσμων αποδήμων Κύπρου ΣΥΣΑΚ.

ΣΤ. Η ανάληψη εποικοδομητικής δραστηριότητας για προαγωγή του εθνικού θέματος της Κύπρου.

Ζ . Η προώθηση ενεργειών με στόχο την καθιέρωση των Συνδέσμων των Αποδήμων ως ουσιαστικών εταίρων τόσο στη διαμόρφωση πολιτικής όσο και στην ανάληψη οποιασδήποτε προσπάθειας για ανάπτυξη στις κοινότητες καταγωγής τους και στην ευρύτερη περιοχή Τροόδους.

Προσθήκη

Η. Η συμμετοχή σε εθνικά και/η διεθνή ερευνητικά και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την προώθηση της έρευνας, την χάραξη πολιτικών και την ανάληψη σχεδίων δράσης συμβατών με τους σκοπούς και επιδιώξεις της Ένωσης, σε θέματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα.

Θ. Οποιοιδήποτε άλλοι παρόμοιοι, συναφείς ή παρεμφερείς σκοποί.

Άρθρο 4. Μέσα.

Η Ένωση θα επιδιώξει την υλοποίηση των σκοπών της με τα ακόλουθα μέσα.

Α. Τη δημιουργία μηχανισμών και οργάνων για την εξέταση, έρευνα μελέτη και προβολή των διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη

. Β. Την υποβολή υπομνημάτων προς δημόσια και ιδιωτικά Σώματα και Αρχές και προς ημικρατικούς οργανισμούς.

Γ. Τη σύγκληση συγκεντρώσεων για την εξέταση προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος ή γι την προώθηση δραστηριοτήτων μορφωτικής καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και οικονομικής φύσεως.

Δ. Την οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων και άλλων πνευματικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών θεατρικών, κινηματογραφικών πολιτιστικών, και κοινωνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, λαϊκών πανηγυριών, φεστιβάλ, χοροεσπερίδων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων.

Ε. Την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε φυλλαδίου, εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κρίνεται από τα όργανα διοίκησης αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης και το οποίο θα διανέμεται δωρεάν.

ΣΤ. Την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών.

Ζ. Την παροχή βοήθειας και καθοδήγησης προς αποδήμους Κοινοτήτων της Πιτσιλιάς που δεν έχουν ακόμα Σύνδεσμο για την οργάνωση και δημιουργία του.

Η. Τη συνεργασία με οποιεσδήποτε Αρχές , Σωματεία ή οργανώσεις και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που οργανώνουν εφόσον οι δραστηριότητες τους δεν είναι αντίθετες με τους σκοπούς της ΄Ενωσης

. Θ. Την επιδίωξη για εγκαθίδρυση στενής συνεργασίας και δεσμών με την Συνομοσπονδία Συνδέσμων Αποδήμων Κύπρου (ΣΥΣΑΚ) , τις Ομοσπονδίες Συνδέσμων Αποδήμων Επαρχιών Λεμεσού και Λευκωσίας καθώς και με άλλες γειτονικές Περιφερειακές Ενώσεις Συνδέσμων Αποδήμων.

Προσθήκη

Ι. Με τη συμμετοχή σε εθνικά και/η διεθνή ερευνητικά και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την προώθηση της έρευνας, την χάραξη πολιτικών και την ανάληψη σχεδίων δράσης συμβατών με τους σκοπούς και επιδιώξεις της Ένωσης, σε θέματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα.

ΙΑ. Με οποιαδήποτε άλλα νόμιμα μέσα που τα όργανα διοίκησης θα έκριναν αναγκαία. Άρθρο 5.Μέλ

η Α. Τακτικά μέλη, Τακτικά μέλη της ΄Ενωσης είναι ή μπορούν να γίνουν μέλη Συνδέσμων Αποδήμων Πιτσιλιάς ανεξάρτητα από την επωνυμία του Σωματείου τους εφόσον οι σκοποί τους συμφωνούν με το άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

Β. Επίτιμα μέλη. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, «τιμής ένεκεν» πρόσωπα που έχουν προσφέρει υπηρεσίες στη ΄Ενωση ή έχουν συμβάλει ουσιαστικά στους σκοπούς της ΄Ενωσης ή πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες για την πρόοδο και ανάπτυξη της Υπαίθρου γενικότερα από τη θέση τους σαν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ένωσης ή μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Αποδήμων της Κοινότητας τους είτε όχι.

Τα επίτιμα μέλη δεν πληρώνουν συνδρομές, δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ούτε να ασκούν έλεγχο πάνω στη διοίκηση και διαχείριση της ΄Ενωσης. Μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις της ΄Ενωσης και να υποβάλλουν εισηγήσεις και θέματα για συζήτηση στην Συντονιστική Επιτροπή και Γενική Συνέλευση χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 6. Πόροι.

Τροποποίηση τίτλου

Άρθρο 6. Πόροι και οικονομική διαχείριση

Πόροι της ΄Ενωσης είναι:

Α. Ετήσια συνδρομή μελών [ Συνδέσμων] ποσού Λιρών Κύπρου 5.

Τροποποίηση

Α. Η ετήσια συνδρομή των Συνδέσμων προς την ΄Ενωση είναι δέκα Ευρώ. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των Συνδέσμων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης.

Β. Το προϊόν οποιωνδήποτε πολιτιστικών, θεατρικών, κινηματογραφικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων.

Γ. Εισφορές, δωρεές, έρανοι, κληροδοτήματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που περιέχεται με νόμιμο τρόπο στην Ένωση.

Απαλοιφή

Δ. Η ετήσια συνδρομή προς την ΄Ενωση μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Προσθήκη

Δ. Εισοδήματα από τη συμμετοχή σε ερευνητικά και οποιαδήποτε άλλα προγράμματα.

Προσθήκη

Ε. Η Συντονιστική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα

: 1. Για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό εισπράττεται και πληρώνεται από την Ένωση καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα έχει σχέση με τον τρόπο που γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

2. Με το ενεργητικό και Παθητικό της ΄Ενωσης

3. Τα βιβλία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα λογιστικά στοιχεία ώστε να παρέχουν αληθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης.

4. Νοείται ότι στις περιπτώσεις διαχείρισης εθνικών ή / και διεθνών προγραμμάτων αυτές θα γίνονται ξεχωριστά και πάντοτε στα πλαίσια των προνοιών του κάθε προγράμματος

5. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στα εγγεγραμμένα γραφεία της Ένωσης ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ή μέρη που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και είναι πάντοτε προσβάσιμα και ανοικτά για επιθεώρηση από τη Συντονιστική Επιτροπή

6. Οι λογαριασμοί της Ένωσης θα ελέγχονται κάθε χρόνο από εγκεκριμένους ελεγκτές. Οιελεγκτές διορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση

. Άρθρο 7. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών

. Α. Τα τακτικά μέλη της ΄Ενωσης μετέχουν στα όργανα διοίκησης της και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Δικαιούνται να υποβάλλουν εισηγήσεις προφορικά ή γραπτά για τη μελέτη, προώθηση και επίλυση των θεμάτων που απασχολούν την ΄Ενωση. Δικαιούνται να εκθέτουν προβλήματα ή δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν και ζητούν ηθική , οικονομική ή άλλη βοήθεια , ή συμβουλή από την ΄Ενωση.

Β. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού καθώς και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης της ΄Ενωσης.

Γ. Τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους. Σε περίπτωση που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πέραν από τη 31η Δεκεμβρίου του κάθε χρόνου, ειδοποιούνται γραπτώς από τον ταμία και σε περίπτωση που παραλείπουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους πριν από τη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει χάνουν το δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται τα οποία επανακτούν με την εξόφληση της οφειλής τους. Μόνο η Γενική Συνέλευση μπορεί να διαγράψει μέλος για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 8 ΄Οργανα της ΄Ενωσης

. Τα ΄Οργανα της ΄Ενωσης είναι.

Α. Γενικές Συνελεύσεις.

Β. Συντονιστική Επιτροπή.

Άρθρο 9. Γενικές Συνελεύσεις.

9.1 Α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα της ΄Ενωσης και συγκαλείται με γραπτή πρόσκληση που αποστέλλεται τουλάχιστο 30 μέρες πριν προς όλα τα μέλη.

Β. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν στον προκαθορισμένο χρόνο είναι παρόντα το 50% συν ένα των κανονικά τακτοποιημένων μελών. Σε αντίθετη περίπτωση η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε όσα μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.

Γ. Η Γενική Συνέλευση αν πρόκειται να γίνουν εκλογές Συντονιστικής Επιτροπής. προεδρεύεται από τριμελή ομάδα [ Πρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό] που εκλέγει η Γενική Συνέλευση από τα μέλη που δεν ανήκουν στην απερχόμενη Συντονιστική Επιτροπή ή δεν προτίθενται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την νέα ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) που θα προέλθει από τις εκλογές. Αν κανένα από τα παρόντα μέλη δεν έχει ένσταση , στο προεδρείο της Συνέλευσης μπορούν να υποδειχθούν άτομα της παλιάς ή νέας Συντονιστικής Επιτροπής.

Δ. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών εκτός αν πέραν του 25 από τα παρόντα με δικαίωμα ψήφου μέλη ζητήσουν τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας πριν εκφραστεί η θέληση του σώματος.

Ε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι των μελών Συνδέσμων Αποδήμων κάθε Κοινότητας έχουν συνολικά μία ψήφο. Αν υπάρξει ισοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.

9.2 Α. Η τακτική ΓΣ (Γενική Συνέλευση) συνέρχεται μία φορά τον χρόνο σε διαφορετική Κοινότητα της Πιτσιλιά κάθε φορά σε ημερομηνία και με ημερήσια διάταξη που αποφασίζεται κατά την προηγούμενη Γενική Συνέλευση

. Β. Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται επί των πεπραγμένων της συντονιστικής επιτροπής και κρίνει τη δράση της. Ψηφίζει τις προγραμματικές αρχές και καθορίζει τα πλαίσια της δράσης της ΄Ενωσης μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού. Εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζει τους ελεγκτές για τον επόμενο χρόνο.

9.3 ΄Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Συγκαλούνται από την Συντονιστική Επιτροπή ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον το ¼ των μελών της ΄Ενωσης με έγγραφη αίτηση τους στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι και τα θέματα για τη Συνέλευση. Η ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 21 μέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 10. Συντονιστική Επιτροπή [ ΣΕ ]

Α. Η ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) είναι επταμελής με τουλάχιστον δύο μέλη από κάθε Επαρχία κατά σειρά επιτυχίας Η θητεία της είναι διετής. (τριετής) Αμέσως μετά την εκλογή τους τα μέλη συνέρχονται σε συνεδρία για τον καταρτισμό τους σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Βοηθού Γραμματέα, Ταμία και δύο Συμβούλων.

Η ΣΕ συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών της. Η ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) είναι υπεύθυνη για εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ(Γενική Συνέλευση) μπορεί όμως να ασχοληθεί και με άλλα θέματα μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού

. Κάθε μέλος της ΣΕ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά συνέχεια συνεδρίες της ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) χάνει αυτόματα τη θέση του. Σε περίπτωση χηρείας μιας θέσης της ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) η αναπλήρωση γίνεται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες γίνεται εκλογή νέου μέλους κατά την προσεχή ΓΣ(Γενική Συνέλευση).

Β. Η ΣΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη της.

Άρθρο 11. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Μελών Συντονιστικής Επιτροπής

11.1 Πρόεδρος . Προεδρεύει των συνεδριάσεων της ΣΕ, υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα επίσημα έγγραφα και την αλληλογραφία της ΄Ενωσης και με τον Ταμία όλες τις επιταγές. Συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα και τη ΣΕ(Συντονιστική Επιτροπή) τις συνεδριάσεις των ΓΣ(Γενική Συνέλευση) και της ΣΕ. Εκπροσωπεί την ΄Ενωση, προεδρεύει των ΓΣ(Γενική Συνέλευση) εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

11.2 Αντιπρόεδρος. Βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει.

11.3 Γραμματέας . Τηρεί μητρώο μελών, φακέλους εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Σ.Ε. (Συντονιστική Επιτροπή) και των Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) , Διεξάγει την αλληλογραφία της ΄Ενωσης , υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα επίσημα έγγραφα και την αλληλογραφία της ΄Ενωσης. ΄Εχει στην κατοχή του τη σφραγίδα της ΄Ενωσης. Παρουσιάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων απαραίτητα σε κάθε επόμενη συνεδρίαση για να εγκριθούν από τα μέλη της ΣΕ.(Συντονιστική Επιτροπή)

11.4 Βοηθός Γραμματέας. Βοηθά τον Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει.

11.5 Ταμίας. Διατηρεί ενημερωμένο κατάλογο μελών, βιβλίο ταμείου και φάκελο αποδείξεων για κάθε πληρωμή. Υπογράφει όλες τις επιταγές μαζί με τον Πρόεδρο. Εισπράττει συνδρομές ή οποιοδήποτε ποσό εκδίδοντας διπλότυπη απόδειξη. Καταθέτει σε Τράπεζα που εγκρίνει η ΣΕ όλες τις εισπράξεις. Είναι υπεύθυνος για όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΄Ενωσης.

Άρθρο 12. Τροποποίηση του Καταστατικού.

Μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, φτάνει να γίνεται σχετική αναφορά στην ημερήσια διάταξη και να γνωστοποιείται το κείμενο των τροποποιήσεων μαζί με την πρόσκληση τουλάχιστον 40 μέρες πριν την ΓΣ. (Γενική Συνέλευση)

Κατά τη συζήτηση τροποποιήσεων του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 50% συν ένα ταμειακά τακτοποιημένων μελών και απαιτείται για την ψήφιση τροποποίησης πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Άρθρο 13. Ερμηνεία Καταστατικού.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή για την ερμηνεία οποιασδήποτε πρόνοιας του Καταστατικού αποφασίζει η ΓΣ (Γενική Συνέλευση), με βάση τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του Κράτους.

Άρθρο 14. Ανακήρυξη Δωρητών, Ευεργετών.

Κάθε πρόσωπο που εισφέρει στην ΄Ενωση σημαντικό ποσό ή υλικά ή περιουσία ανακηρύσσεται Δωρητής ή Ευεργέτης ανάλογα με το ποσό ή την αξία που προσφέρει.

Το κατώτερο ποσό που πρέπει κάποιος να εισφέρει για να ανακηρυχθεί Δωρητής ή Ευεργέτης καθορίζεται κάθε 2 χρόνια από τη τακτική ΓΣ. (Γενική Συνέλευση)

Άρθρο 15 Διάλυσ

η Η Ένωση διαλύεται αν τα μέλη των Συνδέσμων Αποδήμων που την αποτελούν μειωθούν κάτω των 20. Επίσης διαλύεται αν οι Σύνδεσμοι Αποδήμων που συμμετέχουν μειωθούν σε τρεις. Απόφαση για διάλυση μπορεί να πάρουν τα ¾ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση διάλυσης για οποιοδήποτε λόγο, η ΄Ενωση περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης η οποία γίνεται από τη ΣΕ(Γενική Συνέλευση) της. Μετά την πληρωμή των χρεών της ΄Ενωσης η κινητή και ακίνητη περιουσία της περιέρχεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της Πιτσιλιάς όπως άθλε ε αποφασιστεί.

Εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών που έγινε στον Κάτω Μύλο στις 14/11/92 και τέθηκε σε εφαρμογή από 24/1/1993 κατά την Γενική Συνέλευση που έγινε στον Άγιο Ιωάννη κατά την οποία εξελέγη και η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή.

Τελευταία τροποποίηση άρθρου του παρόντος Καταστατικού έγινε σε ειδική Καταστατική Συνέλευση στην Κυπερούντα στις 27 Νοεμβρίου, 2005.

Τελευταία τροποποίηση άρθρου του παρόντος Καταστατικού έγινε σε ειδική Καταστατική Συνέλευση ………………………..στις ……….Νοεμβρίου, 2010.

Επιλέξτε χωριόΔιαφημιστείτε μαζί μας
All rights Reserved. Copyright © 2016 Pitsilia.com